ประวัติความเป็นมา
    คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตั้งขึ้นตามพระราช บัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันบัญฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2541 เริ้่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญา ตรีต่อเนื่อง 2 ปีตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2542 แก่ผู้สำเร็จการศึกษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากวิทยาลัยช่างศิลป และต่อ มาในปี 2547 ได้เปิดหลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี โดยเปิดรับนักศึก ษาทั่วไปจากที่ต่างๆด้วยวิธีสอบตรง

    ในพ.ศ. 2550 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้แยกส่วนราชการออก จากกรมศิลปกร โดยพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ 2550 ทำให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีสถานะเป็นนิติบุคคลเทียบ เท่ากรม ซึ่งคณะศิลปวิจิตรก็ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างตามพระราชบัญญัติ การแบ่งส่วนราชการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 ข่าวสารจากคณะสายตรงคณบดี

คณบดี คณะศิลปวิจิตร

อาจารย์เด่น    หวานจริง

Facebook