ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธิกิจ

...


ปรัชญาคณะศิลปวิจิตร

สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งศิลป บัณฑิตดีมีคุณธรรม


วิสัยทัศน์คณะศิลปวิจิตร

คณะศิลปวิจิตรจัดการศึกษาด้านศิลปในระดับ อุดมศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาศิลป สามารถนำ นำความรู้ความเชี่ยวชาญทางศิลป สามารถนำความรู้ไป ใช้ให้เกิดคุณค่าต่อตนเอง สังคมและการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรมของชาติ


พันธกิจคณะศิลปวิจิตร

คณะศิลปวิจิตรมีบทบาทหน้าที่ในการผลิตบัณฑิต ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณลักษณะสมบูรณ์ทั้งกายและใจ พัฒนาการวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้บริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยระบบการบริหาร จัดการที่ดีมีคุณภาพข่าวสารจากคณะสายตรงคณบดี

คณบดี คณะศิลปวิจิตร

อาจารย์เด่น    หวานจริง

Facebook