วัตถุประสงค์


1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถความเชี่ยวชาญในงานศิลปกรรม นาฎศิลป์ และ ดุริยางคศิลป์นำไปสู่อาชีพศิลปกรรม ศิลปิน ครูศิลปะ นักวิชาการศิลปะ และนักบริหารวิชาชีพ

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจริยธรรม คุณธรรม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสามารถประกอบอาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ให้สามารถค้นคว้า และประยุกต์ ใช้ความรู้ให้สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อความเป็นเลิศในวิชาการศิลปะ

4. เพื่อให้ความร่วมมือและบริการสังคมทางด้านวิชาการศิลปะ สาขาต่าง ๆ อันจะยังประโยชน์ แก่สังคมและประเทศชาติ
 ข่าวสารจากคณะสายตรงคณบดี

คณบดี คณะศิลปวิจิตร

อาจารย์เด่น    หวานจริง

Facebook