คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

สาขาเครื่องเครือบดินเผาข่าวสารจากคณะสายตรงคณบดี

คณบดี คณะศิลปวิจิตร

อาจารย์เด่น    หวานจริง

Facebook