ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปวิจิตร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปวิจิตร และรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ข่าวสารจากคณะสายตรงคณบดี

คณบดี คณะศิลปวิจิตร

อาจารย์เด่น    หวานจริง

Facebook