"คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม"
>>> ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา บุคคลากร และศิษย์เก่าคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมส่งผลงานศิลปกรรม เพื่อเข้าร่วมจัดแสดงในนิทรรศการ “ศิลปกรรมคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่าคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ น้อมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” 

>>> มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. เนื้อหาของผลงานเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๒. ไม่กำหนดขนาดของผลงาน
๓. ผลงานมีความเรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมติดตั้ง
๔. ระบุรายละเอียดของผลงาน และของศิลปินให้ชัดเจน
สามารถส่งผลงานมายังคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
*ขอสงวนสิทธิ์ในการแสดงภาพผลงานที่ไม่เหมาะสม

พิธีเปิดนิทรรศการจัดขึ้นในระหว่างวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ หอศิลป์คณะศิลปวิจิตร ชั้น๒ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ติดต่อสอบถาม
สำนักงานเลขานุการคณะศิลปวิจิตร โทร ๐ ๒๔๘๒ ๒๑๘๖-๘๗
คุณบุญฤทธิ์ พูนพนิช โทร ๐ ๘๑๒๖ ๑๑๔๔๒
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

*หากมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นจะได้ทำการแจ้งให้ทราบต่อไป
*ขอความกรุณาช่วยกระจายข่าวสารไปยังคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน
หอศิลป์คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมข่าวสารจากคณะสายตรงคณบดี

คณบดี คณะศิลปวิจิตร

อาจารย์เด่น    หวานจริง

Facebook