ขอเชิญนักศึกษาคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนสิลป์ 
ประกวดวาดภาพ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560
เวลา 9.00 - 12.00 น.ณ บริเวณชั้น 1 คณะศิลปวิจิตร

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 1,500 บาท
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 500 บาท

***ขอให้ผู้เข้าแข่งขันมาลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะศิลปวิจิตร ชั้น 7 
หรือ inbox facebook 
แจ้ง
1.ชื่อ-สกุล 
2.เบอร์โทร 
3.ชั้นปี ,สาขาวิชา 
มายัง ประชาสัมพันธ์คณะศิลปวิจิตร ภายในวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560

***ทางคณะมีวัสดุอุปกรณ์ให้ โดยท่านสามารถ
เตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเพิ่มเติมได้ข่าวสารจากคณะสายตรงคณบดี

คณบดี คณะศิลปวิจิตร

อาจารย์เด่น    หวานจริง

Facebook