คณะศิลปวิจิตร และคณะศิลปนาฏดุริยางค์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์) โดยคณะศิลปวิจิตรจัดประกวดวาดภาพ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้ที่ได้รับรางวัลคือ

รางวัลที่ 1 นายนิวัฒน์ เห่งแจ้ง
รางวัลที่ 2 นายไชยวิชญ์ เปรมกิจ
รางวัลที่ 3 นางสาวศิริภัทร ต่ายคง

รางวัลชมเชย นางสาวอัญมณี คงชีพา และ นางสาววริศรา วงศ์ช่างเงิน
และรวมแสดงผลงาน ในวันพุธที่ 6 เมษายน 2559 ณ บริเวณโบสถ์อุโบสถ วัดพระแก้ววังหน้าข่าวสารจากคณะสายตรงคณบดี

คณบดี คณะศิลปวิจิตร

อาจารย์เด่น    หวานจริง

Facebook