ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ "หินในสวน"...โดย สาขาวิชาประติมากรรม คณะศิลปวิจิตร
ร่วมเสวนาโดย รศ.ฉายณภา  เลปาจารย์ อ.นที  ทับทิมทอง  อ.คมกฤษ  เทพเทียน
พิธีเปิดวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น.
นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 15 - 31 ธันวาคม 2560
ณ ตึกศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  (ร่วมฟังเสวนาห้องประชุม 101) ข่าวสารจากคณะสายตรงคณบดี

คณบดี คณะศิลปวิจิตร

อาจารย์เด่น    หวานจริง

Facebook