ประกาศคณะศิลปวิจิตร เรื่องปิดสถานศึกษา ด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ดังนี้

1.ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคมถึงวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา และขอให้ศึกษาอยู่แต่ในสถานที่พักอาศัย โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการแพร่กระจายการติดเชื้อ ลดกิจกรรมที่มีคนอยู่ร่วมกันในที่เดียวกันเป็นจำนวนมาก

2.ให้อาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา กำชับและดูแลนักศึกษาเรื่องการติดต่อ ให้ติดต่อทางช่องทางโทรศัพท์ หรือช่องทางออนไลน์ แทนการเข้ามาติดต่อในคณะ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)

ทั้งนี้ ขอให้ท่านอาจารย์ และนักศึกษา ติดตามข่าวสาร และความเคลื่อนไหว ขอคณะศิลปวิจิตร ผ่านช่องทางเว็บไซต์ ขอคณะศิลปวิจิตร และ facebook ประชาสัมพันธ์คณะศิลปวิจิตร

 

 ข่าวสารจากคณะสายตรงคณบดี

คณบดี คณะศิลปวิจิตร

อาจารย์เด่น    หวานจริง

Facebook