คณะศิลปวิจิตร โครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ขยายเวลาการรับสมัคร ปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2560
 ตั้งแต่ 7 - 20 เมษายน 2560 
ผู้ที่สนใจสามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ที่โครงการบัณฑิตศึกษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) ตามวันและเวลาราชการข่าวสารจากคณะสายตรงคณบดี

คณบดี คณะศิลปวิจิตร

อาจารย์เด่น    หวานจริง

Facebook