***ดาวโหลดเอกสาร ....ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒) 

 

 

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น  ตรวจสอบรายชื่อครั้งสุดท้าย  รายงานตัว ตามวัน เวลา  ที่คณะศิลปวิจิตรกำหนด โดยให้ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

ในวันที่ ๒๑ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ผ่านระบบออนไลน์ (http://registra.bpi.ac.th/) และส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษา

ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ดังนี้

  1. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ๖ ภาคเรียน จำนวน ๒ ฉบับ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. ผลการตรวจร่างกาย ต้องตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐ
  4. เอกสารชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จำนวน ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

 

 ข่าวสารจากคณะสายตรงคณบดี

คณบดี คณะศิลปวิจิตร

อาจารย์เด่น    หวานจริง

Facebook