ประกาศผล รายชื่อปู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร 2562 (รอบที่2)

 

 

 

ให้นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒)

ตามรายชื่อดังกล่าวปฏิบัติตามคู่มือการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒                  

และตรวจสอบรายชื่อ แผนผังที่นั่งสอบให้แน่ชัด พร้อมทั้งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ทาง registra.bpi.ac.th                     

หากมีข้อสงสัยประการใดสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ สถานศึกษาที่นักศึกษายื่นใบสมัคร และให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

  1. สาขาวิชาทัศนศิลป์

สอบข้อเขียน (วิชาความถนัดทางศิลปะ) วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.              

 เป็นต้นไป  ณ  คณะศิลปวิจิตร (ศาลายา) ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑

สอบวิชาวาดเส้น  วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ  คณะศิลปวิจิตร (ศาลายา) ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑

                       สอบภาคปฏิบัติ (วิชาเฉพาะสาขา) วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ  คณะศิลปวิจิตร (ศาลายา) ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑

สอบสัมภาษณ์  วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ  คณะศิลปวิจิตร (ศาลายา) ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑

2. สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน

สอบข้อเขียน (วิชาความถนัดทางศิลปะ) วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.              

เป็นต้นไป  ณ  คณะศิลปวิจิตร (ศาลายา) ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑

สอบวิชาวาดเส้น  วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ  คณะศิลปวิจิตร (ศาลายา) ชั้น ๓

สอบภาคปฏิบัติ (วิชาเฉพาะสาขา) วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ  คณะศิลปวิจิตร (ศาลายา) ชั้น ๓

สอบสัมภาษณ์  วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ  คณะศิลปวิจิตร (ศาลายา) ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑

 

3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ข่าวสารจากคณะสายตรงคณบดี

คณบดี คณะศิลปวิจิตร

อาจารย์เด่น    หวานจริง

Facebook