ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมเด็ก และเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 15
โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
 
กำหนดเวลาลงทะเบียนรับสมัครและส่งผลงาน
ระดับอายุ 5 - 8 ปี และระดับอายุ 9 - 12 ปี
ลงทะเบียนสมัครบนเว็บไซต์ www.bpi.ac.th/artcontest/ ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2563
ระดับอายุ 13 - 16 ปี
ลงทะเบียนสมัครบนเว็บไซต์ www.bpi.ac.th/artcontest/ ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2563
ระดับอายุ 17 - 20 ปี และระดับอายุ 21 - 25 ปี
ลงทะเบียนสมัครบนเว็บไซต์ www.bpi.ac.th/artcontest/ ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2563
ส่งผลงานจริงได้ตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 (ส่งในเวลาราชการ)
 
 
ผู้ส่งผลงานต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครตามแบบฟอร์ม
ในระบบออนไลน์ www.bpi.ac.th/artcontest/
และดาวโหลดระเบียบการได้ที่ www.bpi.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
02 - 2244704 ต่อ 101 ,02 - 2218257
 
ผลงานประเภทต่างๆ ดังนี้
1  จิตรกรรม (Painting) เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคสีน้ำ สีน้ำมัน สีอะครีลิค สีดินสอ สีเทียน ฯลฯ
2  ประติมากรรม (Sculpture) เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคการปั้น การหล่อ การเชื่อม การแกะสลัก ฯลฯ
3  ภาพพิมพ์ (Printmaking) เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคการพิมพ์ เช่น แม่พิมพ์ไม้ แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์ซิลค์สกรีน ฯลฯ
4  สื่อผสม (Mixed media) เป็นผลงานที่เกิดจากการใช้สื่อวัสดุและการผสมผสานเทคนิคต่างๆ ทางศิลปะ
5  วาดเส้น (Drawing) เป็นผลงานที่เกิดจากเทคนิคการเขียนด้วยวัสดุต่างๆ
 ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด ขนาดผลงานศิลปกรรม
ระดับอายุ 5-8 ปี
ผลงานที่มีลักษณะงานเป็น 2 มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว) ด้านละไม่เกิน 60 เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ)  
และผลงานที่มีลักษณะงานเป็น 3 มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว x สูง) ด้านละไม่เกิน 60 เซนติเมตร (ไม่รวมแท่นฐาน)
ระดับอายุ 9 - 12 ปี
ผลงานที่มีลักษณะงานเป็น 2 มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว) ด้านละไม่เกิน 80 เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ)  
และผลงานที่มีลักษณะงานเป็น 3 มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว x สูง) ด้านละไม่เกิน 80 เซนติเมตร (ไม่รวมแท่นฐาน)
ระดับอายุ 13 - 16 ปี     
ระดับอายุ 17 - 20 ปี
ผลงานที่มีลักษณะงานเป็น 2 มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว) ด้านละไม่เกิน 120 เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ)  
และผลงานที่มีลักษณะงานเป็น 3 มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว x สูง) ด้านละไม่เกิน 120 เซนติเมตร (ไม่รวมแท่นฐาน)
ระดับอายุ 21 - 25 ปี
ผลงานที่มีลักษณะงานเป็น 2 มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว) ด้านละไม่เกิน 160 เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ) 
และผลงานที่มีลักษณะงานเป็น 3 มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว x สูง) ด้านละไม่เกิน 160 เซนติเมตร (ไม่รวมแท่นฐาน)  
หมายเหตุ การนับอายุของผู้ส่งผลงานแต่ละระดับ นับถึงวันสุดท้ายของการส่งผลงานเข้าประกวด


ข่าวสารจากคณะสายตรงคณบดี

คณบดี คณะศิลปวิจิตร

อาจารย์เด่น    หวานจริง

Facebook